Condicions aplicables a les col·laboracions

Els termes i condicions que a continuació s'indiquen regulen l'ús i transaccions (col·laboracions) que es realitzin a través d'aquest Lloc web, del qual és responsable la FUNDACIÓ CONGRÉS DE CULTURA CATALANA.

En realitzar una donació és obligatori que llegeixi i entengui aquestes condicions generals. Les ha d'acceptar expressament Marcant la casella de "Accepto la Política de Privacitat i les Condicions Generals".

Aquest document és accessible a la Web en tot moment.

FUNDACIÓ CONGRÉS DE CULTURA CATALANA es reserva el dret de cancel·lar el servei i/o modificació de les presents condicions per a la seva adaptació a la normativa que sigui exigible en cada moment.

Responsables de la pàgina web

FUNDACIÓ CONGRÉS DE CULTURA CATALANA

C.I.F.
G08650970

Domicili
Carrer Sant Pere Més Alt, 1 Principal-B - 08003 - Barcelona
Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya núm. 173

Telèfon
93 410 68 66

Correu electrònic
comunicacio@noucongres.cat

Procés d'una col·laboració econòmica puntual

En el procés, emplenarà les dades que se li demanen en el formulari i haurà de marcar les caselles corresponents a l'acceptació de la política de privacitat i condicions generals.

Seleccionar el sistema de pagament:

  • Targeta de crèdit Visa o Mastercard.
  • Transferència Bancària.

El compte bancari per a donacions per transferència és la següent:

IBAN: ESXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

S'estableix una donació mínima de X euros per a les donacions puntuals.

Si ho demana, el Donant rebrà un certificat de la donació que realitzi, per a la seva justificació a efectes fiscals.

El Donant rebrà un missatge de la transacció realitzada a través del correu electrònic facilitat.

Procés de donació econòmica periòdica

En el procés, emplenarà les dades que se li demanen en el formulari i haurà de marcar les caselles corresponents a l'acceptació de la política de privacitat i condicions generals.

Triarà a continuació la freqüència amb la qual desitja fer la donació periòdica.

Emplenarà la casella IBAN amb el número de compte on desitja domiciliar les donacions.

S'estableix una donació mínima de X€ per a les donacions periòdiques.Si ho demana, el Donant rebrà un certificat de la donació que realitzi, per a la seva justificació a efectes fiscals.

El Donant rebrà un missatge de la transacció realitzada a través del correu electrònic facilitat.

Lliuraments i desistiment

Les donacions o aportacions que es realitzin són incondicionals, destinades a les finalitats generals de FUNDACIÓ CONGRÉS DE CULTURA CATALANA, per la qual cosa no comporten el lliurament de cap producte o servei, ni hi cap el dret de desistiment, segons estableix la Llei 7/1996, d'Ordenació del Comerç Minorista i la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre.

En tot cas, les donacions puntuals, s'entenen irrevocables, per la qual cosa no es contempla la devolució de la donació.

Règim fiscal

Els donatius, donacions i aportacions realitzats per persones físiques o jurídiques a favor de FUNDACIÓ CONGRÉS DE CULTURA CATALANA (entitat acollida a la Llei 49/2002 de Règim Fiscal d'Entitats sense Fins Lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge) donen dret a una deducció en la quota íntegra de la declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques o en l'Impost sobre Societats.

FUNDACIÓ CONGRÉS DE CULTURA CATALANA trametrà a l' adreça de correu electrònic que faciliti el donant el corresponent certificat de la seva aportació, si ho demana.

Conforme a la legislació vigent en matèria de blanqueig de capitals, les donacions de quantitats a partir de 100 euros impliquen l'obligació que el donant ens remeti còpia del seu DNI.